top of page

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring De Bekende Weg
De bekende Weg, gevestigd aan Ludenlaan 1, 3941 CN te Doorn, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals deze is weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
Dick van der Mark (functionaris gegevensbescherming)
Ludenlaan 1, 3941 CN Doorn
debekendeweg@dickvandermark.nl
www.debekendeweg.nu


I Persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- geboortegegevens (indien van toepassing)
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact


II Verwerking
a. grondslag
Wij verwerken uitsluitend de gegevens die je ons verstrekt om te kunnen voldoen aan je
verzoek tot informatie, het maken van een afspraak voor een consult of voor het inschrijven
voor een cursus of training teneinde onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je
eventueel te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.


b. aard van de gegevens
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de zin van de wet.


c. minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op.


Geautomatiseerde besluitvorming
Er worden geen geautomatiseerde verwerkingen toegepast die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, denk aan providers b.v., hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij De Bekende Weg.
Als wij wettelijk verplicht zijn gegevens te verwerken en te delen, zoals bijvoorbeeld in het
geval van belastingaangifte, dan zal dat uiteraard gebeuren.


III Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken, die geen inbreuk maken op je privacy gebruiken wij
uitsluitend voor het goed functioneren van de website. Alleen technische en functionele
cookies en analytische cookies worden gebruikt. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat.

IV Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn die afhankelijk is van de geboden
dienst.


V Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en je hebt
het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek m.b.t. je
rechten.


VI Beveiliging van de gegevens
Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met De Bekende Weg.

 

 

bottom of page